top of page

Group

Public·46 members
Scott Johnson
Scott Johnson

Mentiq testləri ilə dövlət qulluğuna qalib gəlin: proqramlar, test bankları və online imtahanlar


Dövlət qulluğu üzrə məntiq proqramı: Nədir və necə hazırlaşmaq lazımdır?
Dövlət qulluğu, dövlətin fəaliyyətini təmin edən, dövlətin mar Dövlət qulluğu nədir və nə üçün vacibdir?
Dövlət qulluğu, dövlətin fəaliyyətini təmin edən, dövlətin maraqlarını müdafiə edən və dövlət qanunlarına uyğun xidmət göstərən vəzifəlilərdir. Dövlət qulluğu, dövlətin struktur orqanlarında işləyən vətəndaşlara verilən statusdur. Dövlət qulluğunun əsas məqsədi, dövlətin və cəmiyyətin inkişafına töhfə vermək, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını qorumaq, sosial rifah və ictimai sülhü təmin etməkdir.


Dövlət qulluğu, həm dövlət, həm də cəmiyyət üçün vacibdir. Çünki dövlət qulluğu:
dovlet qullugu mentiq proqrami • Dövlətin idarəetmə sisteminin keyfiyyətini yüksəldirir, effektivliyini artırır və şəffaflığını təmin edir. • Dövlətin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafına töhfə verir, milli maraqları müdafiə edir və beynəlxalq əlaqələrini gücləndirir. • Cəmiyyətin ehtiyac və gözlentiylrinin ödnilmәsinә yardım edir, vәtәndaşların hüquq vә azadlıqlarını qoruyur vә onlara keyfiyyәtli xidmәt göstәrir. • Cәmiyyәtdә sosial adalәt vә bәrabәrlik mәhzurlarını aradan qaldırır, sosial rifahı artırır vә ictimai sülhü tәmin edir.Bununla yanaşı, dövlәt qulluğu, işlәyәn şәxslәr üçün dә vacibdir. Çünki dövlәt qulluğu:


 • İşlәyәnlәrә maddi vә mәnәvi stimul verir, onların karyera inkişafına imkan yaradır. • İşlәyәnlәrе stabil vә prestijli bir iş tәklif edir, onların sosial tǝminatını vǝ sağlamlıqlarını qoruyur. • İşlеyеnlеrе faydalı bilik vе bacarıqlar öyrеndirir, onların intеllеktual vе yaradıcı potensiallarını artırır. • İşlеyеnlеrе cоcuklarına görе xüsusi imkanlar yaradır, onların ailеvi münasibеtlеrini güclеndirir.Dövlət qulluğuna qəbulun test imtahanı mərhələsi nədən ibarətdir?
Dövlət qulluğuna qəbulun əsas şərtlərindən biri, test imtahanı mərhələsindən uğurla keçməkdir. Test imtahanı, dövlət qulluğu namizədlərinin bilik, bacarıq və kompetensiyalarını yoxlayan, obyektiv və standartlaşdırılmış bir qiymətləndirmə vasitəsidir. Test imtahanı, dövlət qulluğu üzrə mütəxəssislər təyinat komissiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilir və elektron formada aparılır. Test imtahanı proqramları nələrdir?
Test imtahanı proqramları, test imtahanı zamanı namizədlərə təqdim olunacaq test tapşırıqlarının hazırlanmasında istifadə ediləcək mövzular və müvafiq ədəbiyyat siyahısını (normativ hüquqi aktlar, dərsliklər, dərs vəsaitləri və digər mənbələr) göstərən sənədlərdir. Test imtahanı proqramları, dövlət qulluğu üzrə mütəxəssislər təyinat komissiyasının tərtib etdiyi ümumiləşdirilmiş proqramlardan ibarətdir. Test imtahanı proqramları, dövlət qulluğu vəzifələrinin təsnifatına uyğun olaraq müxtəlif sahələr üzrə hazırlanır.


Test imtahanı proqramları, aşağıdakı sahələri əhatə edir:


 • Azərbaycan dili: Bu sahədə namizədlərin Azərbaycan dilinin qrammatikasına, orfoqrafikasına, stilistikasına və leksikasına dair biliklәri yoxlanılır. • Qanunvericilik: Bu sahәdә namizәdlәrin Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Dövlәt qulluğu haqqında Qanuna, Dövlәt qulluğu Etika Qaydalarına vә digәr normativ hüquqi aktlara dair biliklәri yoxlanılır. • İnformasiya texnologiyaları: Bu sahәdә namizәdlәrin informasiya texnologiyalarının әsas terminlәri, konsepsiyaları vә prinsiplәri ilә tanışlığı, kompüter vә ofis proqramlarının istifadәsi bacarıqları yoxlanılır. • Mentiqi düşüncе qabiliyyeti: Bu sahеdе namizеdlеrin mеntiqi düşüncеnin Əsaslarına uyğun olaraq mеntiqi tapşırıqları hеll еtmеk bacarıqları yoxlanılır.Test imtahanı proqramlarına vǝ test nümunǝlǝrinǝ aşağıdakı linklǝrdǝn baxa bilǝrsiniz . Test imtahanı necə keçirilir və nəticələr necə qiymətləndirilir?
Test imtahanı, elektron formada, kompüter vasitəsilə keçirilir. Test imtahanı, 100 bal üzrə qiymətləndirilir. Test imtahanında namizədlərə 100 sual verilir və hər sualın yalnız bir düzgün cavabı olur. Hər düzgün cavab 1 bal dəyərindədir. Sualın cavablandırılmaması və ya yanlış cavablandırılması balın azalmasına səbəb olmur. Test imtahanında namizədlər üçün ayrılan zaman 120 dəqiqədir.


Dovlet qullugu mentiq testleri


Dovlet qullugu mentiq proqrami 2023


Dovlet qullugu mentiq suallari ve cavablari


Dovlet qullugu mentiq dersleri


Dovlet qullugu mentiq imtahani nece kecirilir


Dovlet qullugu mentiq proqrami pdf


Dovlet qullugu mentiq testleri online


Dovlet qullugu mentiq proqrami yukle


Dovlet qullugu mentiq kitabi


Dovlet qullugu mentiq testleri video


Dovlet qullugu mentiq proqrami indir


Dovlet qullugu mentiq testleri hazirlanma


Dovlet qullugu mentiq proqrami 2022


Dovlet qullugu mentiq testleri izahli


Dovlet qullugu mentiq proqrami dim


Dovlet qullugu mentiq testleri online hell et


Dovlet qullugu mentiq proqrami pulsuz


Dovlet qullugu mentiq testleri yukle


Dovlet qullugu mentiq proqrami azerbaycan dili


Dovlet qullugu mentiq testleri pdf


Dovlet qullugu mentiq proqrami 2021


Dovlet qullugu mentiq testleri online hell et 2023


Dovlet qullugu mentiq proqrami youtube


Dovlet qullugu mentiq testleri online hell et 2022


Dovlet qullugu mentiq proqrami google play


Dovlet qullugu mentiq testleri online hell et 2021


Dovlet qullugu mentiq proqrami app store


Dovlet qullugu mentiq testleri online hell et pulsuz


Dovlet qullugu mentiq proqrami instagram


Dovlet qullugu mentiq testleri online hell et video


Test imtahanının nәticәlәri, test imtahanından sonra elektron formada namizәdlәrә tәqdim olunur. Test imtahanının nәticәlәri, namizәdlәrin test imtahanında topladıqları ballara Əsaslanaraq hesablanır. Test imtahanından uğurla keçmək üçün namizәdlәrin 100 bal üzrәndәn Ən azı 50 bal toplaması lazımdır. Test imtahanından uğurla keçmәyәn namizәdlәr, dövlәt qulluğuna qәbulun növbәti mәrhәlәsinә (mülakat) daxil ola bilmirlәr. Məntiq proqramı nədir və nə üçün vacibdir?
Məntiq proqramı, dövlət qulluğu üzrə test imtahanının bir hissəsidir. Məntiq proqramı, namizədlərin məntiqi düşüncə qabiliyyətlərini, problemləri analiz etmək və həll etmək bacarıqlarını, məlumatları dəyərləndirmək və müqayisə etmək bacarıqlarını yoxlayan test tapşırıqlarından ibarətdir. Məntiq proqramı, namizədlərin dövlət qulluğu vəzifələrinin icrasında lazım olan mühüm kompetensiyalara malik olub-olmadığını müəyyən edir.


Mentiq proqramı, dövlәt qulluğuna qәbulun üçün vacibdir. Çünki mәntiq proqramı:


 • Namizәdlәrin dövlәt qulluğu üzrә test imtahanında uğurlu olmaq üçün lazım olan bilik vә bacarıqları öyrәnmәlәrinә yardım edir. • Namizәdlәrin dövlәt qulluğu vәzifәlәrindә rast gәlәcәklәri müraciәt vә problemlәrlә başa çıxmaq üçün lazım olan intellektual vә yaradıcı potensiallarını artırır. • Namizәdlәrin dövlәt qulluğunda karyera inkişafına imkan yaradır, onların rütbƏ vƏ maaş artımına nail olmaq üçün lazım olan rƏqabƏtli avantajlarını tƏmin edir.Məntiq proqramının məqsədi və mündəricatı nələrdir?
Məntiq proqramının məqsədi, namizədlərin məntiqi düşüncənin əsaslarını, məntiqi tapşırıqların növlərini, həll metodlarını və taktikalarını öyrənmələrini, məntiqi tapşırıqları düzgün və sürətli həll etmək üçün lazım olan bacarıqları inkişaf etdirmələrini təmin etməkdir. Məntiq proqramının mündəricatı, aşağıdakı mövzulardan ibarətdir:


 • Mentiqin tәrif vә әhәmiyyәti: Bu mövzuda namizәdlәr mentiqin nәdir, nә üçün vacibdir, mentiqin türklәri vә sahәlәri nәlәrdir kimi suallara cavab tapacaqlar. • Mentiqin Əsasları: Bu mövzuda namizәdlәr mentiqin Əsas terminlәri, konsepsiyaları vә prinsiplәri ilә tanış olacaqlar. Mentiqin Əsasları arasında argumentlәr, qiyaslama, qadağa, tümdengelim, tümdenparça, qarşıdüşmә, mümkünlük vә zorunluluk kimi anlayışlar var. • Mentiq testlәrinin növlәri: Bu mövzuda namizәdlәr mentiq testlәrinin Ən çox rast gәlinәn növlәri ilә tanış olacaqlar. Mentiq testlәrinin növlәri arasında riyazi mentiq, söz mantiqi, şəkil mantiqi, syllogism, analogiya, sıralama vƏ kodlaşdırma kimi testlƏr var. • Mentiq testlƏrinin hƏll metodları vƏ taktikaları: Bu mövzuda namizƏdlƏr mentiq testlƏrinin hƏll etmƏk üçün lazım olan metodları vƏ taktikaları öyrƏnƏcƏklƏr. Mentiq testlƏrinin hƏll metodları vƏ taktikaları arasında tablo çıxarma, şema çizmƏ, formulalaşdırma, eliminasia, qayda qurma vƏ digƏrlƏri var.Məntiq proqramında hansı bacarıqlar yoxlanılır və necə öyrənilir?
Məntiq proqramında namizədlərin aşağıdakı bacarıqları yoxlanılır və öyrənilir:


 • Məlumatları analiz etmək: Bu bacarıq, namizədlərin məlumatları təhlil etmək, mühüm və əlaqəli məlumatları seçmək, məlumatların mənasını və məzmununu başa düşmək, məlumatlar arasında əlaqələr və fərqliliklər aşkar etmək bacarığıdır. • Mümkün variantları qiymətləndirmək: Bu bacarıq, namizədlərin mümkün variantları dəyərləndirmək, variantların üstünlük və çatışmazlıqlarını müqayisə etmək, Ən uyğun vƏ optimal variantı seçmƏk bacarığıdır.Qarşıdüşmәlәri vә ziddiyyәtlәri aşkar etmәk: Bu bacarıq, namizәdlәrin qarşıdüşmәlәri vә ziddiyyәtlәri aşkar etmәk, qarşıdüşmәlәrin sәbәblәrini vә nәticәlәrini anlamaq, qarşıdüşmәlәri aradan qaldır


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page